جدیدترین دوره های در حال برگزاری

logo

کارگاه ۱ روزه

از ساعت ۹ الی ۱۷
پنجشنبه ۱۹ دی
ظرفیت محدود

مقدمه ای بر نورومارکتینگ
کاربرد ردیابی چشم در تبلیغات و بسته بندی محصولات
نقش انگیزش و احساسات در افزایش تمایل به خرید و شناخت فرایند مذکور از طریق نورومارکتینگ
شناخت بخش های مختلف مغز و بررسی نقش آنها در افزایش تمایل به خرید
کاربرد EEG در تشخیص عملکرد بخش های مختلف مغز مصرف کننده
ارائه نمونه های کاربردی
ارائه مدرک حضور در کارگاه
۱۵% تخفیف ثبت نام تا تاریخ ۱۰ دی برای ۱۵ نفر
logo

کارگاه ۱ روزه

از ساعت ۹ الی ۱۷
پنجشنبه ۳ بهمن
ظرفیت محدود

مقدمه ای بر نورومارکتینگ
کاربرد ردیابی چشم در تبلیغات و بسته بندی محصولات
نقش انگیزش و احساسات در افزایش تمایل به خرید و شناخت فرایند مذکور از طریق نورومارکتینگ
شناخت بخش های مختلف مغز و بررسی نقش آنها در افزایش تمایل به خرید
کاربرد EEG در تشخیص عملکرد بخش های مختلف مغز مصرف کننده
ارائه نمونه های کاربردی
ارائه مدرک حضور در کارگاه
۱۸% تخفیف ثبت نام تا تاریخ ۲۰ دی برای ۱۸ نفر
logo

کارگاه ۱ روزه

از ساعت ۹ الی ۱۷
پنجشنبه ۱۷ بهمن
ظرفیت محدود

مقدمه ای بر نورومارکتینگ
کاربرد ردیابی چشم در تبلیغات و بسته بندی محصولات
نقش انگیزش و احساسات در افزایش تمایل به خرید و شناخت فرایند مذکور از طریق نورومارکتینگ
شناخت بخش های مختلف مغز و بررسی نقش آنها در افزایش تمایل به خرید
کاربرد EEG در تشخیص عملکرد بخش های مختلف مغز مصرف کننده
ارائه نمونه های کاربردی
ارائه مدرک حضور در کارگاه
۲۰% تخفیف ثبت نام تا تاریخ ۳۰ دی برای ۲۰ نفر