نورومارکتینگ

نورومارکتینگ

نورومارکتینگ یا بازاریابی عصب پایه مغز ما انسان ها بسیار سریع تر از ذهن خودآگاه ما، به عناصر اطراف عکس العمل نشان می دهد و بسیاری از تصمیمات روزانه ما از قبیل چیزی که قصد دیدن آن را داریم، می خواهیم در موردش صحبت کنیم و آن را خریداری کنیم، پاسخ هایی احساسی هستند که […]