تحقیقات بازار

تحقیقات بازار

.Research is what I’m doing when I don’t know what I’m doing Werner von Braun   در دنیای  رقابتی امروز، نیاز به تصمیمگیری سریع با ضریب اطمینان بالا به شدت احساس می شود چراکه هرگونه خطای کوچکی می­تواند پیامدهای منفی بزرگ و جبران ناپذیری داشته باشد و حتی بقاء محصول، برند و شرکت را با […]